martes, 21 de abril de 2009

13 REIVINDICACIONS DE LA PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC
13 REIVINDICACIONS DE LA PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC

1) La immediata constitució d’una xarxa pública de 0-3 anys que siga columna vertebral del país i que en el curs 2009-2010 atenga a tot l’alumnat.

2) Creació de 300 places de llengua estrangera que garantisca que a l’inici del curs 2009-2010 eixa llengua s’ensenye amb eficàcia en totes les unitats de quatre i cinc anys.

3) Començament i finalització l’any 2009 d’una negociació amb els agents socials i escolars d’un nou mapa escolar que done resposta a les noves necessitats d’escolarització.

4) Les plantilles reals i necessàries de tots els centres públic s’han adequar a les necessitats actuals (ja que l’existent xarxa, que s’arrossega des de 1997, s’ha quedat desfasada) i eixos centres han d’estar constituïts en la seua totalitat per personal docent amb destí definitiu en el centre.

5) La catalogació lingüística immediata dels llocs de treball de secundària, prèvia negociació en els àmbits que corresponga.

6) L’efectiva matriculació equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials en tots els centres sostinguts amb fons públics, modificant el Decret pel qual es regula el procés de matriculació i creant les comissions estables de matriculació de districte o localitat.

7) Adoptar quantes mesures es consideren necessàries per tal que l’alumnat, quan acabe l’ensenyament primari, tinga les competències bàsiques per a expressar-se correctament en les dues llengües oficials i per a comunicar-se en una llengua estrangera.

8) Disseny, execució i avaluació de l’eficàcia de tots els programes que calguen per a compensar les deficiències de l’alumnat per tal que no abandonen el sistema educatiu durant les etapes obligatòries i obtinguen el títol de Graduat. Que servisquen d’exemple els programes de compensatòria: centres que any rere any demanen programes de compensatòria i ni són places estables, ni tenen professorat estable adscrit a elles.

9) Adopció de mesures motivadores per a què l’alumnat amb titulació de Graduat en Educació Secundària continue realitzant estudis postobligatoris, sobretot, aquells de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior necessaris perquè siga factible un desenvolupament econòmic i social sostenible del nostre país.

10) Que siguen cessades totes aquelles persones que estan desenvolupant amb caràcter temporal funcions d’inspecció per designació directa dels responsables polítics de la Conselleria d’Educació i se convoque un procés selectiu amb el més escrupolós respecte als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

11) La màxima neutralitat de l’administració i la fi d’actuacions partidistes encaminades a controlar les juntes directives dels centres escolars.

12) Retirada de l’Ordre d’Educació per a la Ciutadania i paralització de qualsevol procés administratiu iniciat contra el professorat o juntes directives.

13) Beques de transport i menjador escolar per a l’alumnat d’educació infantil, de batxillerat i de formació professional, i gratuïtat en tot el procés escolar.

Propostes de la Plataforma per l’Ensenyament Públic als partits polítics davant
la vaga educativa el 28 d’abril


23 d’abril: campanya de mobilització ciutadana

Per l’ensenyament, tu pintes molt
La Plataforma ha dissenyat una campanya per al 23 d’abril amb el lema Per l’ensenyament,tu pintes molt, prèvia a la vaga i coincidint amb el Dia del Llibre, per tal d’involucrar al màxim
nombre de centres educatius, entitats socials, cíviques i culturals i, també, als partits polítics
i manifestar públicament el rebuig a la política educativa del govern valencià.
La campanya consisteix en “vestir” la societat valenciana amb el color groc que identifica el
moviment. Algunes propostes que fa arribar la Plataforma als partits polítics per a participar
en aquesta campanya el 23 d’abril són les següents:
- Lluir roba de color groc en tots els actes en què es participe eixe dia: corbates, camises,
llacets, vestits, etc., de color groc.
- Edificis: penjada de llençols, pancartes, cartells de la vaga, etc., de color groc en els
balcons i façanes de les seus dels partits polítics. També en els balcons dels
ajuntaments, en la mesura de les possibilitats.
- Participar de les accions que s’organitzen aquest dia en totes les localitats
(concentracions, accions simbòliques, lectures de manifestos, etc.).
- Emetre comunicats de premsa d’adhesió a la campanya del 23 d’abril i de suport a la
vaga del 28A.
Altres accions
Abans del dia 23 i 28A es pot començar a treballar altres accions com:
- Penjar en les pàgines web dels partits el cartell de la convocatòria de vaga de la
Plataforma i un link a la web de la Plataforma (http://www.fontdemoradimissio.org)
- Instar a la militància i representants polítics amb blogs, facebooks, etc., a penjar el cartell
de la vaga i el link a la web de la Plataforma i a parlar de la mobilització i la vaga.
- Enviar a la militància sms per a participar en les mobilitzacions, tant comarcals com de
país, que s’organitzen i, especialment, a les manifestacions del dia 28A, a les 19h.
- Acordar manifestos d’adhesió a la mobilització i a la vaga en els plenaris d’ajuntaments
on siga possible.
TOTES LES ACCIONS QUE CONTRIBUISQUEN A LA MOBILITZACIÓ DE LA SOCIETAT
EL 23 I 28 D’ABRIL SERAN BENVINGUDES